Lidé se více zajímají o „evropské“ důchody

Praha 8. 11. 2006

Za první tři čtvrtletí letošního roku evidovala Česká správa sociálního zabezpečení celkem 125 484 úkonů spojených se sociálním zabezpečením Evropské unie, tedy ve vztahu ke státům EU/EHP. To je v průměru 13 943 úkonů měsíčně. Ve stejném období roku 2005 řešila pracoviště ČSSZ celkem 86 955 evropských úkonů. V praxi to pro ČSSZ znamená více než 30 % meziroční nárůst evropské agendy. Nejvíc úkonů - 44 796 - se od ledna do konce září letošního roku týkalo důchodů. To ve srovnání se stavem ke 30. 9. 2005 znamená nárůst o 44 %, přesně o 19 499 úkonů více.

Ve státech Evropské unie se sociální zabezpečení řídí Nařízeními Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, která jsou nadřazena národním zákonům členských států. Koordinace sociálního zabezpečení je založena na čtyřech základních principech, které v praxi pro migrující pracovníky znamenají:

  • Podle principu rovného zacházení podléhají migrující osoby na území členských států stejným povinnostem a užívají stejných výhod jako státní příslušníci dotyčného státu.
  • Na základě principu aplikace právního řádu jediného státu by nemělo dojít k situaci, že by migrující osoba podléhala právním předpisům více států nebo naopak nebyla pojištěna vůbec. Obecně platí, že se uplatňuje legislativa země, kde zaměstnaná osoba nebo OSVČ pracuje bez ohledu na místo jejího bydliště.
  • Princip sčítání dob pojištění se využívá v případech, kdy člověk stráví část svého pracovního života v jednom a část v jiném členském státě a přitom nesplní předepsanou dobu pro nárok na dávku v některém z nich. Koordinační nařízení zakotvují ustanovení, že pro získání nároku na dávky je třeba tam, kde to připadá v úvahu, přihlédnout i k dobám pojištění získaným v jiných členských státech.
  • Princip zachování nabytých práv zajišťuje migrujícím osobám výplatu dávek nejenom ve státě bydliště, ale do kteréhokoli jiného členského státu.

Z evidence ČSSZ vyplývá, že v loňském roce se veřejnost více než o „evropské“ důchody zajímala o příslušnost k právním předpisům. Za prvních devět měsíců roku 2005 ČSSZ evidovala celkem 32 527 úkonů, letos ve stejném období to bylo o 16 % více, tedy 38 759 úkonů souvisejících s příslušností k právním předpisům EU.

Základní informace o sociálním zabezpečení v Evropské unii mohou lidé najít v informačních letácích, které ČSSZ vydala. Týkají se principů sociálního zabezpečení, důchodů, příslušnosti k právním předpisům a peněžitých dávek v nemoci a mateřství. K dispozici jsou na všech pracovištích ČSSZ a v elektronické podobě také na webu ČSSZ (zde).


Úkony ČSSZ spojené s Evropskou unií od 1. ledna do 30. září 2006

  úkony celkem** PPP* PDNM* důchody E-formuláře
potvrzované ČSSZ mimo žádosti o PPP, PDNM a o důchod
jiné
Leden 13 991 4 024 1 618 4 383 2 115 1 851
Únor 13 496 4 050 1 694 4 735 1 654 1 363
Březen 14 620 4 139 1 890 5 344 1 568 1 679
Duben 13 572 4 096 1 592 5 130 1 260 1 494
Květen 15 052 4 833 1 701 5 504 1 500 1 514
Červen 15 152 4 918 1 733 5 162 1 550 1 789
Červenec 12 820 4 187 1 482 4 535 1 211 1 429
Srpen 13 672 4 475 1 577 5 048 1 151 1 456
Září 13 109 4 037 1 729 4 955 1 080 1 369
Celkem 125 484 38 759 15 016 44 796 13 089 13 824

Vysvětlivky
* PPP – příslušnost k právním předpisům, PDNM – peněžité dávky v nemoci a mateřství.
** Formulace úkony celkem znamená součet úkonů podle jednotlivých oblastí (příslušnost k právním předpisům, peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody) a nespecifikované jiné.
E-formuláře jsou tiskopisy, jimiž si instituce členských států sdělují potřebné údaje, osvědčují data a nebo slouží jako žádosti pro uplatnění nároku na dávku.