Boj proti korupci

Protikorupční strategie České správy sociálního zabezpečení je chápána jako souhrn nástrojů a procesů, které minimalizují výskyt a rozsah případného korupčního jednání zaměstnanců. Přijatá protikorupční opatření jsou realizována zejména na základě provedené analýzy rizik.

Dokument, který upravuje boj proti korupci v ČSSZ, je:

 

Na této stránce

 

Seznam poradců a poradních orgánů

V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 se zveřejňují poradci a poradní orgány:

Advokáti a advokátní kanceláře

(2. pololetí 2017)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

rámcová smlouva

poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek; rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012

3 prováděcí smlouvy:
MSB Legal, v.o.s. – 2 199 hodin

ROWAN LEGAL, s.r.o. – 3 299 hodin

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o. – 2 040 hodin

MSB Legal, v.o.s.: Kč 1 942 376,70 vč. DPH

ROWAN LEGAL, s.r.o.: 3 592 611,-- vč. DPH

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o.: Kč 2 419 032,-- vč. DPH

Kč 1 934 648,-- vč. DPH

 

Kč 3 592 611,-- vč. DPH

 

Kč 2 418 913,60 vč. DPH

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 738 479,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD, a.s.

 

Kč 6 340 367,- vč. DPH

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

Kč 2 000,-- /1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

Kč 50 790,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních služeb spojených s rozpracovanými veřejnými zakázkami

1 815 000,-- vč. DPH

Kč 1 814 546,75,-- vč. DPH

MSB Legal, v.o.s.

smlouva

poskytování právních služeb spojených s rozpracovanými veřejnými zakázkami

592 000,-- vč. DPH

Kč 586 054,10,-- vč. DPH

Public Market Advisory s.r.o.

smlouva

administrace zadávacího řízení na veřejnou zakázku na právní služby v oblasti veřejných zakázek a dále veřejné zakázky na právní poradenství včetně aplikace zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na veřejné zakázky z oblasti ICT, obojí ve zjednodušeném režimu dle § 129 ZZVZ.

229 900,- vč.DPH

Kč 229 900 vč.DPH

Havel, Holásek a Partners s.r.o. advokátní kancelář

smlouva

Poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

3 025 000,-Kč vč. DPH

Kč 0,--

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

3 025 000,-- vč. DPH

Kč 0,--

 

Dále se zveřejňuje odkaz na Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu.

 

Podezření na korupční jednání můžete oznámit na:

  • V listinné podobě na adresu:

    Česká správa sociálního zabezpečení
    Oddělení interní kontroly
    Křížová 25
    225 08, Praha 5

 

 

 

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu v souladu s NV č. 145/2015 Sb. v platném znění

Pro příjem oznámení v listinné podobě byla zřízena schránka umístěná vlevo u vchodu do jídelny v ústředí ČSSZ a dále pak dle místních podmínek na každé OSSZ. Pro elektronická podání byla zřízena elektronická adresa: zelena.schranka@cssz.cz.

Prošetřovatelem podání byl určen vedoucí oddělení interní kontroly.